Auctions Bay & Sell Info

Vi tar emot gods för kommande auktioner

Helhetslösning inför försäljning eller tömning

Välj vad du vill ha hjälp med? I vår helhetslösning ingår allt från värdering, bortforsling och flyttstädning.

 

Värdering av lösöre/bohag.

Vi besiktigar, värderar och prissätter hela eller delar av dödsbon baserat på vår långa erfarenhet.

 

Tömning av hem

Vi tömmer och forslar bort allt i dödsboet, även vind- och källarutrymmen. Vår målsättning är att så mycket som möjligt återanvänds.

 

Flyttstädning

Om så önskas ansvarar vi även för flyttstädning av de utrymmen som omfattas i uppdraget.

 

Vill du att vi säljer dina saker åt dig på vår auktion?

Inlämning: Enligt överenskommelse

Provision: 20 % ink moms.

Slagavgift: 30 kronor ink moms

 

Vi kan köpa upp dödsbo, sterbhus och även enstaka föremål

 

Dödsbon. Så här går det till:

Vi börjar alltid med ett kostnadsfritt hembesök, vi gör då en bedömning av värdet på bohaget samt kostnader för tömning av bostaden. Därefter får ni en offert.

 

Vi kommer överens om start och sluttid för arbetet. Design & Revival Heritage värnar om miljön, källsortering är en självklarhet för oss. Vi gör tömningar av dödsbon i hela Jönköpings län.

 

Med vår kunskap och erfarenhet ger vi dig som kund en trygghet.

I samband med att en närstående går bort kan det vid sidan av det känslomässiga vara många praktiska frågor som kan vara svåra eller ovana att hantera. Hos oss kan du känna dig trygg i att alltid få ett professionellt bemötande och få svar på dina frågor baserade på vår egen erfarenhet.

 

Vi står nära dig så länge det behövs

Sälja via Design & Revival Heritage

 

Fullständiga försäljningsvillkor | Ladda PDF |

 

1. Design & Revival Heritages ÅTAGANDE

1.1 Design & Revival Heritage, åtar sig att på nedan angivna villkor såsom kommissionär på auktion försälja av säljaren inlämnade föremål.

 

2. INLÄMNING M.M.

2.1 Säljaren ansvarar för att han har full och oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas till Design & Revival Heritage för försäljning eller, om föremålet ägs av annan, att han äger full och oinskränkt rätt att sälja och uppbära likvid för inlämnade föremål samt att auktionsposten är funktionsduglig, inte kan åsamka skada, är lagligen åtkommen samt för riktigheten i egna uppgifter på försäljningsanmälan.

 

2.2 Design & Revival Heritage förbehåller sig rätten att under tiden fram till försäljningstidpunkten refusera föremål som, av vad skäl det vara må, bedöms som ej säljbara.

Om ett föremål refuseras, skall Design & Revival Heritage omgående underrätta säljaren härom, varefter det åvilar säljaren skyldighet att inom tre arbetsdagar härefter avhämta varan hos Design & Revival Heritage.

 

2.3 Design & Revival Heritage äger beträffande försåld vara rätt att ensidigt och utan rätt till ersättning för säljaren fram till tidpunkten för slutredovisning frånträda försäljningsuppdraget om reklamation framställes av köparen eller tveksamhet på annat sätt uppstår om säljarens äganderätt eller dispositionsrätt till den inlämnade varan eller annat hinder framkommer som menligt påverkar möjligheten för Design & Revival Heritage att erhålla fullgod betalning för varan.

Sådant hinder kan även bestå i betalningsoförmåga hos köparen. Har Design & Revival Heritage sålunda frånträtt uppdraget åvilar det Design & Revival Heritage att omgående skriftligen underrätta säljaren härom.

Det åvilar därmed säljaren skyldighet att senast inom tre arbetsdagar från det att sådan underrättelse avgivits avhämta varan.

 

2.4 Säljaren äger rätt att återkalla försäljningsuppdraget utan något krav från Design & Revival Heritage sida, förutsatt att återkallelsen sker skriftligen och senast

2 arbetsdagar före den planerade auktionen. En av säljaren återkallad vara skall vara avhämtad inom tre dagar efter återkallelsen.

 

2.5 En återkallad eller refuserad vara skall vara avhämtad av säljaren inom föreskriven tid. Sker det ej äger Design & Revival Heritage för säljarens räkning, oaktat föremålets värde, kassera och bortfrakta varan utan krav på ersättning från säljarens sida.

 

3. KATALOGISERING, AVBILDNING

3.1 Design & Revival Heritage har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremål skall beskrivas samt om föremål skall avbildas i tryckt katalog eller på Internet.

 

3.2 Alla fotografier och avbildningar är Design & Revival Heritages egendom och Design & Revival Heritage äger rätt att, utan särskild ersättning, använda dessa för ändamål som ej har samband med försäljningen.

4. FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER

4.2 Avgift för skriftlig preliminär redogörelse för auktionsresultatet per post efter auktion är 50 kr per tillfälle. Säljaren äger rätt att begära rapport via epost och undgår då avgiften.

 

5. FÖRVARING OCH FÖRSÄKRING

5.1 Design & Revival Heritage har förvaringsansvar för en auktionspost. Vid totalskada eller förlust betraktas auktionsposten som såld till bevakningspriset och ersättning lämnas med avdrag för Onlineauktioner avgifter.

 

5.2 Design & Revival Heritage kan ej hållas ansvarigt för skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä eller slitage i samband med visning.

 

5.3 Design & Revival Heritage är inte skyldigt att ersätta säljaren för någon skada överstigande försäkringsvärdet för inlämnat föremål enligt punkt 5.1 ovan.

 

5.4 Design & Revival Heritage ansvar för inlämnade föremål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

 

6. UTROP OCH BEVAKNING

6.1 Design & Revival Heritage bedömer och värderar föremål som lämnas till försäljning samt gör auktionsposter av de inlämnade föremålen. I samband med bedömning

och värdering av auktionsposterna bestämmer Design & Revival Heritage ett utropspris. Säljaren kan i samråd med Design & Revival Heritage bestämma till vilket pris auktionsposten skall bevakas, dvs. lägsta försäljningspris. Detta får inte överstiga utropspris.

 

7. REDOVISNING

7.1 Säljare är skyldig att omgående efter ett auktionstillfälle ta del av auktionsresultatet.

 

7.2 Efter auktionen erhåller säljaren en skriftlig preliminär redogörelse för auktionsresultatet. För avgift, se 4.2.

 

8. UTBETALNING

8.1 Utbetalning till säljaren görs senast 30 arbetsdagar efter auktionens slut under förutsättning att betalning erhållits från köparen samt under förutsättning att reklamation inte skett.

 

8.2 Om en köpare ej betalar inropade auktionsposter inom föreskriven tid har Design & Revival Heritage rätt att häva köpet och ta med auktionsposten till ny försäljning vid närmast lämpliga auktionstillfälle i enlighet med ursprungliga försäljningsvillkor. Säljarens krav på skadestånd enligt köplag eller konsumentköplag på köparen i dröjsmål bortfaller därmed. Design & Revival Heritage har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen med

mindre särskild överenskommelse träffats därom med säljaren.

 

8.3 Om säljaren har förfallen skuld hos Design & Revival Heritage äger Design & Revival Heritage rätt att kvitta sådan skuld före eventuell utbetalning till säljaren.

Om köparen har förfallen skuld hos Design & Revival Heritage äger också Design & Revival Heritage rätt att kvitta sådan skuld till Design & Revival Heritage mot Design & Revival Heritage fordran mot köparen före det att betalning görs till säljaren under förutsättning att denna köparens skuld uppkommit vid samma auktionstillfälle eller beträffande samma auktionsgods som säljarens egen fordran på ersättning avser.

 

8.4 Vid felaktig eller ofullständig kontouppgift från säljaren sker utbetalning via bankgiro mot särskild avgift.

 

8.5 En försäljning är avslutad först när köparen inbetalt köpeskillingen till Design & Revival Heritage

 

9. EJ SÅLD/ÅTERROP

9.1 Om en auktionspost inte blir såld och inte hämtas inom fem (5) dagar tillfaller den Design & Revival Heritage

 

10. ANSVAR FÖR FEL

10.1 Skulle försåld vara reklameras, äger Design & Revival Heritage rätten att pröva och avgöra frågan om den brist eller det fel, som påstås genom reklamationen. Om Design & Revival Heritage gentemot köparen blir ansvarig för fel eller brist i försåld vara, har Design & Revival Heritage rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den ersättning och de kostnader Design & Revival Heritage kan komma att utge alternativt förpliktas utge till köparen i anledning av bristen/felet. Säljaren är införstådd med de ”Allmänna villkor” som Design & Revival Heritage tillämpar gentemot köpare vid auktionen.

 

10.2 Skulle köparen frånvinnas den på auktion försålda varan enligt lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre § 3 skall säljaren erlägga full ersättning till köparen, eller till om bolaget trätt i köparens ställe för den sålunda uppkomna förlusten.

 

10.3 Om en auktionspost av köparen reklameras inom två år från auktionen och om reklamationen faller under Konsumentköplagens regler, är säljaren skyldig att återbetala till Design & Revival Heritage det som återbetalats till köparen.

 

11 OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER

11.1 Design & Revival Heritage är befriat från påföljd vid underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal om underlåtelsen har sin grund i omständigheter av sådant slag att Design & Revival Heritage inte kan råda över dem och de normalt sett får anses utgöra hinder, så som elavbrott, brand, stöld, vattenskada eller annan liknande omständighet.

 

12. TVIST

12.1 Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid Jönköpings Tingsrätt.

 

Jönköping den 18 april 2015

Gäller tills vidare

Köpa via Design & Revival Heritage

 

Fullständiga köpevillkor | Ladda PDF |

 

Budgivning sker på internet dygnet runt avslut varannan söndag

Registrera dina uppgifter och få ett kundnr

Fråga oss gärna angående frakt. Vi hjälper till så gott vid kan. Vi kan ombesörja frakt á 200 kr/post inom Jönköping. Endast körning och lämning på marknivå (inga trappor)

  • Alla bud är bindande
  • Utropspriset är en vägledning/värdering. Klubbat pris kan både understiga eller överstiga utropspriset.
  • Objekten säljes i befintligt skick och är endast enklare beskrivna, ej testade av företaget Design & Revival Heritage om inget annat sägs i objektsbeskrivningen. Objektsbeskrivningen är framtagen efter bästa möjliga förmåga men är ej bindande i detalj.
  • Det är upp till köparen att genom egen undersökning bedöma föremålets skick.
  • Om konstverk katalogiseras under ”tillskriven” lämnas ingen äkthetsgaranti.

Med reservation för felskrivning.

 

Att köpa på auktion har aldrig varit så enkelt som det är idag. Det är både roligt och spännande, hos oss kan du köpa designmöbler och bruksföremål som gör ditt hem personligare.

 

För att delta i budgivning på våra auktioner måste du REGISTRERA ETT KONTO hos oss på Design & Revival Heritage, detta gör du på auktionssidan, vi kan även hjälpa dig med dina bud i vårt ”Salesroom” under visningarna.

Auktionsföremål publiceras dagligen och säljs i den takt de kommer in. Föremålen visas under ca 14 dagar och under denna tid kan du lägga bud och själv undersöka föremålen i vår visningslokal under våra öppettider.

Om du lägger ett bud på 1000 kronor, och det finns ett tidigare bud på 300 kronor, blir det nya budet 350 kronor, ditt bud höjs automatiskt stegvis tills ditt maxbud är nådd.

 

Observera att registrerade bud är bindande till köp.

 

Tänk på att dem flesta föremålen som är till försäljning hos oss är begagnade och många har givetvis har spår av bruk.

 

(((Undersökningsplikt gäller alltid och är köparens ansvar)))

Detta gäller även över nätauktioner då det finns möjlighet att undersöka varorna under visningsdagarna.

 

Vi vill hävda starkt att vi är opartiska och har som målsättning att f alltid beskriva eventuella felaktigheter och skador samt att ta så bra bilder som möjligt, men ibland kan bilder vara missvisande och felaktigheter inte uppmärksammas.

Om ni inte har möjlighet att besöka oss under visningsdagarna men ändå vill lägga ett bud och känner er osäkra uppmanar vi er att ringa till oss för en konditionsrapport. Tel: 036-291 68 10

 

Avgifter

På det klubbade beloppet tillkommer inropsprovision om 20 % inkl moms/auktionspost och Slagavgift om 30 kronor ink moms.

Exempelvis ett föremål klubbas för 1000 kr tillkommer köpavgift 200 kr + Slagavgift om 30 kr ink moms.

 

Alltså kostar köpet: 1000 + 200 +30 = 1230 kr.

 

Föremål som omfattas av lagstadgad följerätt (Droit de suite) är markerade på föremålssidan. Vid köp av föremål som omfattas av Droit de suite tillkommer 5% på klubbat belopp om detta överstiger ett minimipris som år 2014 är 2200 SEK. Läs mer om följerätt på www.bus.se

 

Betalning och avhämtning

Efter avslutad auktion skickas en faktura via e-post. Notera alltid

kundnummer och fakturanummer på betalningen.

Du kan även betala på plats innan avhämtning

Har du vunnit budgivningen men inte fått ett vinnarmail eller faktura inom tre dagar från auktionens avslut, kontakta oss.

Tänk på att det kan dröja upp till 2 dagar innan vi ser pengarna från bankgirot, så betala inom 3 dagar så vet du att pengarna kommer fram i tid.

Inropade föremål skall betalas och hämtas senast 5 dagar efter avslutad auktion.

Reklamationer

Alla reklamationer av inköpt gods måste ske i samband med att godset lämnar lokalen.

 

Reklamationer som inkommer efter att godset lämnat lokalen beaktas icke.

 

Om inköpt gods har ej hämtas inom en 15 dagar från auktionens slut, kommer godset att återsäljas för köparens räkning. I sådana fall tillkommer en återsäljningsavgift på 100 kr inklusive moms per objekt.

Om ovanstående köpevillkor ej uppfylls kan kunden komma att avstängas från fortsatt köp och försäljning.

 

Jönköping den 18 april 2015

Gäller tills vidare